Nota prawna

Warunki u?ytkowania strony internetowej

W trosce o utrzymanie wiarygodno?ci i wysokiej jako?ci us?ug ?wiadczonych na rzecz swoich klientów lub przysz?ych klientów Agencja Dragon Rouge przypomina, ?e wej?cie na stron? lub korzystanie ze strony www.terroirgourmet.com oznacza akceptacj? i przestrzeganie warunków, o których mowa poni?ej, a tak?e obowi?zuj?cych we Francji przepisów prawa w dziedzinie komunikacji w sieci WWW.

Marki

Terminy ?Agencja” lub ?Agencja Dragon Rouge” lub ?Dragon Rouge” okre?laj? wszystkie francuskie lub zagraniczne jednostki zale?ne b?d?ce cz??ci? Grupy Dragon Rouge. Wszystkie marki wymienione na stronie www.terroirgourmet.com, a w szczególno?ci:
– nazwy, logotypy, graficzne znaki towarowe, nazwy produktu lub us?ug, które s? wymienione lub powielane na stronie www.terroirgourmet.com, s? wy??czn? w?asno?ci? reklamodawców, klientów Agencji Dragon Rouge. Z tego tytu?u u?ytkownik w ?adnym wypadku nie mo?e wykorzystywa?, nawet cz??ciowo, powiela? ani reprezentowa? tych marek (chyba ?e uzyska? wcze?niejsz? pisemn? zgod? w?a?cicieli wymienionych marek). W przypadku braku wcze?niej udzielonej pisemnej zgody w?a?cicieli wymienionych marek wykorzystywanie lub u?ytkowanie rzeczonych marek jest wi?c ?ci?le zabronione z jakiegokolwiek powodu.
– marka ?DRAGON ROUGE” jest zastrze?onym znakiem towarowym nale??cym do spó?ki Dragon Rouge. W przypadku braku wcze?niej udzielonej pisemnej zgody Agencji wykorzystywanie lub u?ytkowanie marki ?DRAGON ROUGE” jest wi?c ?ci?le zabronione z jakiegokolwiek powodu.

Prawid?owe u?ytkowanie – Odpowiedzialno??

Celem strony internetowej www.terroirgourmet.com jest zaprezentowanie wizji Agencji, proponowanych przez ni? us?ug, a tak?e najnowszych projektów zrealizowanych dla jej klientów. Informacje, z którymi mo?na si? zapozna?, mog? mie? nast?puj?c? form?:
– teksty w formie prezentacji PDF, Flash, PowerPoint, Excel, Word itd.
– fotografie, ilustracje, grafiki, obrazy pod ka?d? postaci? itd.; filmy, ?cie?ki d?wi?kowe itd.
– dokumenty spakowane do formatu ?zip” itd.
dalej okre?lane jako ?Dokumenty” (wykaz ten nie jest wyczerpuj?cy). W ka?dym przypadku przypomina si?, ?e Dokumenty, a bardziej ogólnie, zawarto?? strony www.terroirgourmet.com, mo?na jedynie konsultowa?. Dokumenty, a w bardziej ogólnym uj?ciu, zawarto?? strony www.terroirgourmet.com, nie maj? charakteru umownego. Niektóre funkcje strony www.terroirgourmet.com wymagaj? korzystania z nast?puj?cego oprogramowania:
– Issu
– Adobe Flash
– Vimeo
– YouTube
Agencja Dragon Rouge:
– nie gwarantuje dok?adno?ci informacji, jakie zamieszcza online na swojej stronie www.terroirgourmet.com, chocia? dok?ada wszelkich starań w tym zakresie. Z tego tytu?u Agencja nie jest w ?adnym wypadku odpowiedzialna za ewentualne szkody lub straty poniesione w wyniku zapoznania si? z tymi informacjami,
– zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, w dowolnym momencie, do ca?o?ci lub cz??ci strony www.terroirgourmet.com. Wszelkie zmiany wejd? w ?ycie z chwil? zamieszczenia online na wy?ej wspomnianej stronie. Uznaje si?, ?e u?ytkownik zaakceptowa? te zmiany w celu kontynuowania zapoznawania si? z informacjami.
– nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za trudno?ci napotkane w przypadku dost?pu do strony ani za jakiekolwiek awarie ??czno?ci. Agencja nie gwarantuje, ?e serwer, na którym znajduje si? strona www.terroirgourmet.com, jest wolny od wirusów; mo?e równie? wyst?pi? problem techniczny mog?cy uszkodzi? komponenty lub dane przechowywane w komputerze u?ytkownika.

W?asno?? intelektualna

Zgodnie z przepisami prawa krajowego i mi?dzynarodowego reguluj?cymi prawa autorskie i prawa w?asno?ci intelektualnej (lub inne podobne prawa) wykorzystywanie, u?ytkowanie, powielanie, rozpowszechnianie, komercjalizacja, wydobywanie lub modyfikacja ca?o?ci lub cz??ci elementów znajduj?cych si? na stronie www.terroirgourmet.com s? surowo zabronione. Agencja Dragon Rouge nie przenosi ?adnych praw w?asno?ci intelektualnej do Dokumentów, a w ogólnym uj?ciu do zawarto?ci strony www.terroirgourmet.com, niezale?nie od ich formy. Zgodnie z wy?ej wspomnianymi zasadami ?Prawid?owego u?ytkowania” wgl?d do Dokumentów nie mo?e by? interpretowany jako przeniesienie, nawet cz??ciowe lub tymczasowe, praw do powielania, reprezentowania i adaptacji ca?o?ci lub cz??ci tekstów, prezentacji metodologicznych lub elementów wizualnych b?d? graficznych sk?adaj?cych si? na stron? www.terroirgourmet.com. Warunki korzystania powi?zane z Dokumentami, a w bardziej ogólnym uj?ciu z zawarto?ci? strony www.terroirgourmet.com, s? nast?puj?ce: PRAWA ZASTRZE?ONE – TEKSTY, ELEMENTY WIZUALNE, GRAFICZNE LUB D?WI?KOWE MO?LIWE DO KONSULTACJI JEDYNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ DRAGON ROUGE. ZAKAZ POWIELANIA LUB ROZPOWSZECHNIANIA. W przypadku zezwolenia na powielanie lub rozpowszechnianie przyznanego w drodze wyj?tku przez Agencj? Dragon Rouge w oparciu o wcze?niej wydan? zgod? na pi?mie bezwzgl?dnie obowi?zkowe jest zamieszczenie wzmianki: COPYRIGHT ? 2018 Dragon Rouge. All trade marks registered. All rights reserved.

Prawa do obrazu

Modele, arty?ci wykonawcy, a w ogólnym uj?ciu wszelkie osoby przedstawione na fotografiach i filmach zamieszczanych na stronie www.terroirgourmet.com, zgodzi?y si? na wykorzystanie ich wizerunku w ramach ?wiadczeń realizowanych dla klientów Agencji Dragon Rouge. Pracownicy i kierownictwo Agencji, których wizerunek jest wykorzystywany na stronie www.terroirgourmet.com, wyrazili zgod? na wykorzystywanie dokumentów ikonograficznych w ramach odno?nej strony i wy??cznie w tych ramach. W przypadku braku wcze?niej udzielonej pisemnej zgody klientów lub Agencji Dragon Rouge wykorzystywanie wizerunku wy?ej wspomnianych osób jest wi?c surowo zabronione z jakiegokolwiek powodu.

Ochrona danych osobowych - Poufno??

Ochrona danych osobowych jest dla Dragon Rouge spraw? najwy?szej wagi. Konfiguracja strony www.terroirgourmet.com pozwala Dragon Rouge na uzyskanie informacji zwi?zanych z u?ytkownikami strony; nasz cel to pozna? Ci? lepiej, zrozumie? Ci? oraz spe?ni? Twoje potrzeby i oczekiwania.
Dragon Rouge dok?ada najwy?szej staranno?ci w celu zachowania w ?cis?ej poufno?ci danych osobowych uzyskanych na tej stronie; dane te pod ?adnym pozorem nie mog? by? odsprzedawane ani przekazywane osobom trzecim. Zgromadzone informacje s? ?ci?le poufne oraz przeznaczone wy??cznie do u?ytku Grupy Dragon Rouge.
Dane osobowe podlegaj? przepisom francuskiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 6 stycznia 1978 roku oraz Rozporz?dzenia Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Zgodnie z postanowieniami powy?szych aktów prawnych u?ytkownik ma prawo dost?pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usuni?cia. Ponadto u?ytkownik ma prawo ??dania przeniesienia swoich danych osobowych, a tak?e w ka?dej chwili mo?e wycofa? swoj? zgod? lub wyrazi? sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
U?ytkownik mo?e skorzysta? ze swoich praw wysy?aj?c list na poni?szy adres:
Dragon Rouge, 32 rue Pagès, 92150 Suresnes, Francja, pani Marie-Laure Jamon
lub wysy?aj?c e-mail na adres: [email protected]
U?ytkownikowi przys?uguje równie? prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (we Francji CNIL: www.cnil.fr, w Polsce Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych).

Cookies

Hiper??cza

Umieszczenie hiper??cza do strony www.terroirgourmet.com wymaga wcze?niejszego zezwolenia na pi?mie udzielonego przez Agencj? Dragon Rouge. Zamieszczenie hiper??cza do naszej strony internetowej wymaga w zwi?zku z tym nawi?zania kontaktu z osob? odpowiedzialn? za komunikacj? na naszej stronie. Hiper??cza wprowadzone przez Dragon Rouge prowadz?ce do innych stron nie mog? skutkowa? poci?gni?ciem do odpowiedzialno?ci Dragon Rouge, która o?wiadcza, ?e nie sprawuje ?adnej kontroli nad zawarto?ci? tych stron i nie zapewnia ?adnych gwarancji dotycz?cych dok?adno?ci i kompletno?ci wszelkiego rodzaju informacji zamieszczanych na tych stronach. Dragon Rouge nie mo?e w konsekwencji ponosi? odpowiedzialno?ci z tytu?u zawarto?ci tych stron lub z tytu?u wykorzystywania informacji zamieszczanych na tej stronie.

Sieci spo?eczno?ciowe

Strona www.terroirgourmet.com umo?liwia udost?pnianie w sieciach spo?eczno?ciowych (facebook, twitter itp.) wi?kszo?ci Dokumentów zamieszczonych online. W celu udost?pnienia Dokumentu nale?y klikn?? przycisk udost?pniania rodzaju ?Udost?pnij” lub ikon? przedstawiaj?c? symbol sieci spo?eczno?ciowej poprzedzon? wzmiank? ?Podziel si? na”. Klikni?cie tego rodzaju przycisku prowadzi u?ytkownika do wybranej sieci spo?eczno?ciowej i zach?ca, je?eli jeszcze nie po??czy? si? z t? sieci?, do po??czenia si? (za pomoc? loginu i has?a) lub do za?o?enia konta. Dragon Rouge nie ponosi odpowiedzialno?ci za czynno?ci wykonywane przez internaut? na stronie sieci spo?eczno?ciowej. W razie wyst?pienia w?tpliwo?ci, problemu, reklamacji lub pytań, internauta musi skontaktowa? si? z sieci? spo?eczno?ciow?. Podczas tego po??czenia z sieci? spo?eczno?ciow? serwer, na którym znajduje si? strona internetowa sieci spo?eczno?ciowej, mo?e umieszcza? w komputerze odwiedzaj?cego stron? pliki cookie zawieraj?ce jego identyfikator i inne informacje, z których sie? spo?eczno?ciowa b?dzie mog?a korzysta? podczas przysz?ych po??czeń. Informacje na temat internauty zgromadzone przez sie? spo?eczno?ciow? w wyniku po??czenia si? z ni?, w szczególno?ci podstrony odwiedzane na portalu www.terroirgourmet.com lub innych stronach zawieraj?cych przyciski do udost?pniania, mog? by? wykorzystywane przez sie? spo?eczno?ciow? w celu gromadzenia danych statystycznych, publikowania ukierunkowanej reklamy na komputerze internauty itp. Dragon Rouge nie ma dost?pu do tych informacji. Wi?cej informacji znajduje si? w Warunkach u?ytkowania sieci spo?eczno?ciowej, w szczególno?ci w zasadach dotycz?cych ?ycia prywatnego. Dragon Rouge nie ma dost?pu do informacji wymienianych z sieci? spo?eczno?ciow? i nie ponosi odpowiedzialno?ci za interakcje pomi?dzy nasz? stron? a sieci? spo?eczno?ciow?, w szczególno?ci za wszelk? tre?? (opis, zaproszenia do odwiedzenia Dragon Rouge itd.) dodan? przez internaut? w sieci spo?eczno?ciowej. Internauta w ?adnym wypadku nie mo?e zamieszcza? komentarzy, które mog?yby zaszkodzi? sieci spo?eczno?ciowej lub Dragon Rouge (zob. nasze warunki u?ytkowania i warunki u?ytkowania sieci spo?eczno?ciowej).

W?a?ciwo?? s?dów

Niniejsze warunki u?ytkowania strony internetowej www.terroirgourmet.com, zarówno pod wzgl?dem interpretacji, jak i egzekwowania, podlegaj? przepisom prawa francuskiego. W razie sporu jedynymi w?a?ciwymi s?dami s? s?dy francuskie.

Wydawca

Dragon Rouge 32, rue Pagès – 92150 Suresnes – Francja – S.A.S. o kapitale zak?adowym 6 492 720 EUR – 384 527 925 RCS Nanterre Tel.: 01 46 97 50 00
COPYRIGHT ? 2018 Dragon Rouge. All trade marks registered. All rights reserved.