Light & Free

CZUJ SI? DOBRZE, WYGL?DAJ DOBRZE

?amanie stereotypów kategorii.

STWORZENIE NOWEGO, ODWA?NEGO WIZERUNKU

W swojej misji wprowadzenia zdrowego jedzenia do ?ycia jak najwi?kszej ilo?ci osób, Danone dostrzeg? szans? na wprowadzenie marki pysznego jogurtu w stylu greckim, z kawa?kami owoców. Skierowany do m?odych doros?ych, Light & Free ma ponad 30% mniej kalorii ni? wi?kszo?? pe?not?ustych jogurtów owocowych i jest zrobiony bez dodatku cukrów i t?uszczu. Danone zwróci? si? do Dragon Rouge o pomoc w stworzeniu nowej marki.

W OBJ?CIACH LIFESTYLE’U

Wokó? energetycznej nazwy Light & Free, postanowili?my stworzy? radosny, dynamiczny i stylowy look and feel, zaprojektowany by wykaza? si? wyrazist? osobowo?ci? w jogurtowej lodówce. W gamie 5 poci?gaj?cych owocowych smaków z zabawnymi nazwami, jak ‘Cherry Charmer’ i ‘Blueberry Burst’, design opakowania czteropaku zawiera ?artobliwe, odr?czne rysunki ukazuj?cych modne m?ode kobiety ‘nosz?ce’ owocowe sukienki – ?ami?c zwyczajowe kody kategorii jogurtów. Ka?dy z kubeczków jest ozdobiony odr?cznie rysowanymi akcesoriami zwi?zanymi ze stylem ?ycia – opartymi o nawi?zania do muzyki, sportu i mody – wzbogacone zdj?ciami prawdziwych owoców, by doda? apetytu, koloru i odrobiny humoru.

DOTRZE? DO M?ODYCH I ?WIADOMYCH ZDROWIA

Potrzebowali?my stworzy? mark? wychodz?c? poza ograniczenia kategorii jogurtów i zainspirowali?my si? zewn?trznymi ?ród?ami, które przemawiaj? bezpo?rednio do millenialnych kobiet. Eksploruj?c jeden z kluczowych insightów, które Danone odkry?o w swoich badaniach – ch?? ‘wygl?dania dobrze i czucia si? dobrze’ – design zapo?ycza akcenty z mody i stylu ?ycia m?odych kobiet, aby odwa?nie odznaczy? si? w sklepowej lodówce.

CHCIELI?MY ZROBI? CO? ZUCHWA?EGO I SUKCES LIGHT & FREE DOWIóD?, ?E DOBRZE ZROBILI?MY POD??AJ?C TYM TROPEM. LIGHT & FREE BY?O JEDNYM Z NAJWA?NIEJSZYCH LAUNCHóW NOWEGO PRODUKTU DLA DANONE UK W CI?GU OSTATNICH LAT. Francois Brugiere Danone UK

Inewstycja w Light & Free op?aci?a si? osi?gaj?c osza?amiaj?ce wyniki: Light & Free by?o najwi?ksz? innowacj? w produktach mlecznych UK w 2016, zamykaj?c rok na 23 milionach funtów po wprowadzeniu produktu w kwietniu. Przychody o 30% przekroczy?y plany sprzeda?owe w ci?gu pierwszych pi?ciu miesi?cy. By?o to najwi?ksze otwarcie marki w 2016 i mia?o najwy?sz? penetracj? rynku w?ród wszystkich innowacji jogurtowych ostatnich 4 lat.

Jeste?my wdzi?czni za z?oto za kreacj? Danone Light & Free na DBA Design Effectiveness Awards wczorajszego wieczoru. Ogromne gratulacje dla naszego genialnego zespo?u designerskiego, a w szczególno?ci dla naszych klientów w Danone za wiar? w ?mia?y pomys?, który ?wiadomie zburzy? normy kategorii.