NTV7

CHWYTAJ?C EMOCJE

NTV7, jeden z najpopularniejszych kana?ów telewizyjnych w Malezji, musia? ponownie znale?? wspólny j?zyk ze swoj? m?odsz? publiczno?ci? i poprosi? nas o przekszta?cenie go w kana? kojarz?cy si? z najlepsz? rozrywk?, inspiracj? i zabaw?.

Play

NOWOCZESNA MALEZJA GRUP? DOCELOW?

Media Prima – najwi?ksza firma medialna Malezji, wiod?ca w zakresie us?ug telewizyjnych, cyfrowych, drukarskich i outdoorowych – stan??a przed wyzwaniem: jak nada? kana?om telewizyjnym nowy rozmach w erze cyfrowej. Podobnie jak w innych cz??ciach ?wiata, miejscy konsumenci w Malezji przenosz? si? z ogl?dania telewizji linearnej na us?ugi online, takie jak Netflix, Amazon, YouTube, Facebook, Twitter i Instagram, korzystaj?c przy tym z inteligentnych urz?dzeń mobilnych.

Play

POZYSKANIE CYFROWEGO ?WIATA

Nasz? misj? by?o stworzenie nowego pomys?u na flagowe marki telewizyjne Media Prima: NTV7, TV3, 8TV i TV9 w celu zwi?kszenia ich znaczenia i skierowanie si? do nowego rodzaju konsumentów online. Opracowali?my now? strategi?, zmieniaj?c pozycj? ka?dej marki, aby dotrze? do okre?lonego segmentu odbiorców. Nowa koncepcja celowo zatar?a granic? mi?dzy analogowym a cyfrowym, aby marki telewizyjne mia?y ?atwiejsz? drog? do strumieniowej zawarto?ci na ??danie.

Play

Play

?WIE?A, ?MIA?A, ZABAWNA

Najbardziej radykalny rebranding obj?? stacj? NTV7, od dawna ulubion? w?ród malezyjskich odbiorców. Zosta?a ca?kowicie zmieniona i przesz?a gruntown? restrukturyzacj? tre?ci, by dotrze? do bardziej aspiracyjnej, miejskiej publiczno?ci. Oznacza?o to, ?e marka musia?a zosta? na nowo zdefiniowana, by mog?a zaj?? miejsce w grupie topowych stacji telewizyjnych – najbardziej ?wie?ych, odwa?nych i rozrywkowych.

?POCZUJ TO”

Nowy pomys? na mark? NTV7 zosta? uj?ty w sloganie ?POCZUJ TO!”. NTV7 uwa?a, ?e rozrywka jest darem emocji, wi?c obiecuje widzom ?do?wiadczenie bez granic”. Emocje nadaj? NTV7 wyrazist? osobowo?? i tonacj?, któr? wyrazili?my poprzez now?, cyfrow? identyfikacj? wizualn?, ponownie anga?uj?c m?odsz? publiczno??.

Efekty rebrandingu telewizji Media Prima potwierdzaj?, ?e telewizja nie umar?a, ale wkracza w now? er? cyfrow?!