PSG

WIELKIE MARZENIA

Zebra? kibiców z ca?ego ?wiata wokó? uniwersalnej marki.

STANOWCZO PARYSCY…

W 2011 roku, Qatar Sports Investments kupi?o PSG: dla klubu by?a to szansa na rozpostarcie skrzyde?, klubu, który bije w sercach Pary?an. Dla Kataru, by?a to okazja na znalezienie si? w centrum najpopularniejszego sportu ?wiata z miastem, które jest marzeniem, i które nie jest ?zaw?aszczone” przez ?adn? inn? sportow? mark?. Naszymi wyzwaniami by?y: uciele?nienie mitycznego wymiaru to?samo?ci marki, wzmocnienie jej presti?u i zbudowanie po??czenia mi?dzy wieloma gronami odbiorców a mark?. Postanowili?my wesprze? Paris Saint-Germain w skoku pomi?dzy najwa?niejsze marki sportowe ?wiata.

PSG
PSG

… I CA?KOWICIE MI?DZYNARODOWI

Tak jak najwi?ksze kluby mi?dzynarodowe, Paris Saint-Germain pod przywództwem swojego Prezesa, Nassera Al-Khelaifiego, postawi? na ci?g?o?? to?samo?ci. Nowy design podnosi mark? do paryskich standardów ?wietno?ci z jednoczesnym uszanowaniem jej DNA i historii. Paris Saint-Germain zdecydowa?o si? wykorzysta? najwa?niejsz? warto?? marki: Pary?. Miasto ?wiat?a, niepodwa?alna ikona. W nowym logotypie nazwa Pary? jest wyra?nie wzmocniona z Wie?? Eiffela w sercu tarczy. U jej podstawy, nazwa Saint Germain pozostaje zwi?zana ze swoim symbolem – lili?. Bardziej widoczne, bardziej bezpo?rednie logo marki mo?e teraz z ?atwo?ci? znale?? zrozumienie fanów sportów i pi?ki no?nej na ca?ym ?wiecie. Rezultatem jest ponadczasowa marka, stanowczo paryska i ca?kowicie mi?dzynarodowa.

NADAWANIE WARTO?CI MARCE

Wed?ug "Brand Finance Football 50 2016", Paris Saint-Germain zajmuje siódme miejsce w rankingu, wspi?wszy si? o dwa miejsca. Rola prawdziwej marki stylu ?ycia, która wykracza poza ramy pi?ki no?nej, pasuje jak ula?.

EWOLUCJA LOGOTYPU TO WA?NY KROK WE WDRA?ANIU NASZEJ AMBICJI, BY DOPROWADZI? PARIS SAINT-GERMAIN NA SZCZYTY LISTY ?WIATOWYCH LIDERóW MAREK SPORTOWYCH.

Nasser Al-Khelaifi President of Paris Saint-Germain

NAGRODA CLIO SPORTS AWARD

Agencja otrzyma?a z?oto w kategorii Logo Design na nagrodach Clio Sports Awards w Nowym Jorku.