Philadelphia

TAAAKA PYSZNA

POZNAJ MARK?

Philadelphia i my to pi?kna historia ci?gn?ca si? od lat.
Jako lider, Philadelphia komunikuje swoj? autentyczn? osobowo??.
Nasza ambicja: rozpali? na nowo mi?o?? do marki Philadelphia, nadaj?c jej wyra?ny charakter i istotn? rol? w ?yciu codziennym.

Play

Philadelphia
Philadelphia

B?D? IKON?, B?D? ?MIA?A

Udali?my si? w czyst? i ?wie?? podró? przez przepyszn?, pe?n? smaku i autentyczno?ci konsystencj? produktu. Nasza praca polega?a na rozdzieleniu marki – jej wp?ywu, widoczno?ci, ikoniczno?ci – od ?wiata marki – pe?nego przyjemno?ci, czysto?ci, autentyczno?ci i prawdy.

?WIAT IKONICZNEJ MARKI

Stworzyli?my elementy marki, które mog? ?y? poza opakowaniem: punkty handlowe, strona internetowa, plakat… Zainspirowani specyficznym owalnym kszta?tem produktu, opracowali?my ikoniczn? mark? z pot??nym systemem designerskim. Ten w?asno?ciowy kszta?t zosta? zastosowany holistycznie, co nap?dza spójno?? i wyj?tkowo??. Wiele produktów, jedna wielka rodzina!

WIELKIE DZI?KI WSZYSTKIM, KTóRZY PRZYCZYNILI SI? DO WPROWADZENIA TEGO W ?YCIE! NIESAMOWITA PRACA ZESPO?OWA W REKORDOWYM CZASIE! Valérie Thill Marketing Director
Philadelphia MEU
WYGL?DA ?WIETNIE, WYGRYWA NAGRODY, PROWADZI NA RYNKU! ?WIETNA ROBOTA DRU?YNO! James Norris European Design Operations Manager & Global Design to Print Lead
Mondelēz International