Sobieski

GLOBALNIE I LOKALNIE

Sobieski to druga najwi?ksza marka wódki we Francji. Pomimo odmiennego pozycjonowania i identyfikacji cieszy si? wielk? popularno?ci? w rodzimej Polsce i odnosi sukcesy w USA. W Dragon Rouge uda?o nam si? stworzy? globaln? platform? marki, która rezonuje z ka?d? z lokalnych kultur, poniewa? konsumenci marki Sobieski na ca?ym ?wiecie dziel? jedn? wspóln? cech?: mi?o?? do prostych i pi?knych produktów, opowiadaj?cych szczer? histori?. Dlatego w?a?nie zdecydowali?my si? stworzy? przejrzysty design, który opowiada prawdziw? histori? wybitnego króla Polski, Jana III Sobieskiego.

Play

PROSTA HISTORIA

Aby powiedzie? prawd?, trzeba zna? prawd? – a prawda mo?e mie? wiele twarzy. Z jednej strony, król Jan III Sobieski by? jedn? z najznakomitszym postaci w polskiej historii, zwyci?zc? bitew z udzia?em Husarii. Z drugiej strony poet?, zakochanym bez pami?ci w Marii Kazimierze. Ale tak?e wielbicielem muzyki, koneserem zagranicznych kultur i tradycji, fascynatem egzotycznymi zwierz?tami. Dlatego stworzyli?my ?streszczenie” jego ?yciorysu, ??cz?c publiczny wizerunek bohatera z bardziej osobist? stron? postaci. To ?streszczenie” gra g?ówn? rol? w minimalistycznym stylu designu. Jest wygrawerowane w szkle i owija si? wokó? podstawy zaprojektowanej na nowo butelki.

UNIKALNY STYL, WYMOWNA PROSTOTA

Zaprojektowali?my kompletnie nowy look and feel marki: przypisan? marce od lat czerwień po??czyli?my z biel?, nawi?zuj?c do kolorów polskiej flagi. Nowe logo jest wspó?czesne i mocne. W nowym designie, Sobieski opowiada histori? autentycznej pot?gi, prostoty i wspó?czesnej natury z okazji wprowadzenia marki na rynek na nowo (obecnie w trakcie wdro?enia na ca?ym ?wiecie).

Sobieski
Sobieski
ODNOWIENIE MARKI JEST ZAWSZE WRA?LIWYM MOMENTEM: TWORZENIE BEZ NISZCZENIA, PRZYCI?GANIE NOWYCH KONSUMENTóW BEZ WYOBCOWANIA TYCH STA?YCH, JEDNOCZENIE ZESPO?U WE WPROWADZANIU ZMIAN. W TEJ PRZYGODZIE WSPó?PRACA Z DRAGON ROUGE BY?A OWOCNA, POBUDZAJ?CA I ENTUZJASTYCZNA, Z CA?KOWITYM WSPARCIEM OD ETAPU STRATEGICZNEGO, A? PO WDRO?ENIE DESIGNU, POPRZEZ NOWE TECHNOLOGIE W PROCESIE PRODUKCJI. NIEZAST?PIONA WARTO??! Eline Madrona Global Category Marketing Director for Liqueurs & White Spirits
Marie Brizard Wine & Spirits

Play

Welcome to the house party

Some activations were also needed to strengthen the new social media positioning. Now, Sobieski is a content creator, falling in line with its target’s expectations, habits and language to generate conversation.

Welcome to the Sobieski “House Party”:
– Real moments
– Real interviews
– Real drinks
– Real people
– Real music
– Real dancing