Tsingtao

U?WI?CONA TRADYCJ? CHI?SKA MARKA PIWA

Tsingtao jest znanym chińskim browarem za?o?onym w 1903 roku - mark? wiod?c? w Chinach i najbardziej rozpoznawaln? chińsk? mark? na ?wiecie. Tsingtao towarzyszy?o pokoleniom Chińczyków na przestrzeni lat i jest zwyczajowo pierwszym piwem, którego próbuj? w swoim ?yciu chińscy m??czy?ni.

TCHN?? ?YCIE W DZIEDZICTWO MARKI

To w?a?nie dziedzictwo sprawia, ?e Tsingtao jest znan? na ca?ym ?wiecie cz??ci? tkanki kultury chińskiej. Ale z drugiej strony, postrzegane jest przez m?odsze pokolenie jako ?piwo mojego taty”. Dzi?, Tsingtao chce, aby konsumenci dostrzegli pasj? i m?odzie?owo?? tej marki i zbudowa? swój modny wizerunek jako prawdziwie globalnej marki piwa na równi z Heinekenem czy Budweiserem. Aby przyci?gn?? chińskich millenialsów, Tsingtao musia?o zmieni? postrzeganie konsumenta z ?piwa mojego taty”, na ?moje piwo”.

BY? NA BIE??CO Z KONSUMENTAMI

Aby pomóc Tsingtao wytyczy? szlak pierwszej globalna chińskiej marka piwa, przyjrzeli?my si? najpierw temu, co Tsingtao znaczy dla swoich konsumentów dzisiaj. Pomimo niejakiego sukcesu w anga?owaniu m?odszego pokolenia, Tsingtao nadal by?o postrzegane jako chińskie piwo nadaj?ce si? do picia tylko przy posi?ku z chińskim jedzeniem. Zach?cili?my Tsingtao, by my?leli jak marka globalna i by stali si? naprawd? globalni: Tsingtao musia?o wynie?? si? ponad swój kraj pochodzenia i wykreowa? specjalne piwne momenty, które pasuj? do bie??cego stylu ?ycia dzisiejszych konsumentów.

“LEPIEJ RAZEM” Z TSINGTAO

Przemienili?my stereotypowe skojarzenia z Tsingtao, piwem zwyczajowo spo?ywanym przy chińskim obiedzie, w esencj? marki. Nawet w najm?odszym pokoleniu czas posi?ków jest nadal g?ówn? okazj? do spotkań towarzyskich – czy to z przyjació?mi, czy z rodzin?. Dlatego postanowili?my skojarzy? mark? z g??boko satysfakcjonuj?cymi momentami wspólnego sp?dzania czasu. Ka?da chwila jest milsza z dobrym towarzystwem, kolacja jest lepsza razem z Tsingtao.

Tsingtao
Tsingtao

BUDOWANIE PRAWDZIWIE GLOBALNEJ CHI?SKIEJ MARKI

Wyzwanie designu by?o trudne – jak ukaza? ponad 100 lat kapita?u marki, zarazem od?ywiaj?c i uwspó?cze?niaj?c j?, aby odzwierciedla?a dzisiejsze Chiny? Bior?c pod uwag? bogate dziedzictwo Tsingtao, przejrzeli?my kluczowe warto?ci marki i rozpoznali?my te, które wspomog? rozpoznawalno?? konsumenck?, zwi?ksz? reputacj? i zbuduj? skojarzenia z mark?. Wynikiem tego, nowy design wprowadza ??ycie” w elementy dziedzictwa marki, jednocze?nie tworz?c jej nowe cechy, otwieraj?ce drog? Tsingtao jako marka premium, nowoczesna i prawdziwie globalna.

Tsingtao
Tsingtao