Spinnup

DWA KROKI DO PRZODU

Spinnup
Spinnup

ARTYSTY

Spinnup powsta? w Sztokholmie w 2013 roku jako start-up Universal Music Group. Pomaga? dystrybuowa? muzyk? na najwi?ksze platformy, takie jak Apple Music, Tidal, czy Spotify. Arty?ci rejestrowali si? w Spinnup za darmo. Jedyne i niewielkie op?aty ponosili za publikacj? utworów, zachowuj?c przy tym pe?n? kontrol? nad swoj? muzyk?. Spinnup w pierwszym kroku przesy?a?o statystyki artystom, a w drugim zbiera?o i zwraca?o 100% pieni?dzy, które zarobili na muzyce. To wszystko dzia?o si? codziennie, na bie??co.

Genialnie proste? Nie do końca. Pomimo wyj?tkowego rozwi?zania, Spinnup nie przebi? si? do ?wiadomo?ci. Potrzebne by?o zaanga?owanie niezale?nych artystów, aby zwi?kszy? ?wiadomo?? marki.

DYSTRYBUCJA, ODKRYCIE, ROZWóJ

Starali?my si? wzmocni? mark? Spinnup, wyró?niaj?c j? jako wyj?tkowego lidera w obszarze dystrybucji, u?atwiaj?cego dost?p do muzyki oraz pomagaj?cego w rozwoju osobistym artystów. Stworzyli?my bezpo?rednie po??czenie pomi?dzy Universal Music oraz jej wytwórni?, a tak?e zmienili?my to?samo?? wizualn? na bardziej energetyczn? i interaktywn?.

WYJ?TKOWO INTERAKTYWNA IDENTYFIKACJA MARKI

Logo i identyfikacja wizualna Spinnup ??czy si? i dostosowuje do d?wi?ków muzyki artystów. Jest to mo?liwe dzi?ki inteligentnemu systemowi kodowania, które zosta?y opracowane przez nasz zespó? kreatywny i digitalowy z udzia?em partnerów programistycznych.

Strona g?ówna zawiera równie? playlist? prezentuj?c? artystów wybranych przez zespó? Spinnup, co w kreatywny sposób pokazuje, ?e marka jest bardzo blisko muzyki.

Nowy system identyfikacji wizualnej doda? marce ?ywych kolorów i energii. Taka zmiana daje przestrzeń na prost? oraz wyra?niejsz? komunikacj?. Co najwa?niejsze sama identyfikacja swoj? kreatywno?ci? i ró?norodno?ci? obrazuje jacy s? arty?ci wspó?pracuj?cy ze Spinnup.

Play

MARKA ZOSTA?A WPROWADZONA W LIPCU 2018 ROKU I DZI?KI ZWI?KSZAJ?CEJ SI? LICZBIE POBRA? ORAZ GLOBALNEMU ZASI?GOWI ZOSTANIE G?óWNYM GRACZEM W PORTFOLIO UNIVERSAL MUSIC GROUP